ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50230000-3596

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เกษตรปลอดสารพิษ เป็นโครงการในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียนมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผักปลอดสารพิษตลอดจนวิธีการปลูกและบำรุงรักษา รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2.4 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน 3.1.2 ครูที่สอนเกษตรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 3.1.3 คนสวนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ 3.2.2 สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร จำนวน 5 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-30)

10.00

30/12/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดสรรให้แต่ละโรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนในสังกัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **