ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50240000-3402

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวสุวรรณี สุนทรมณีโชติ โทร.6808

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับรุนแรง รวมทั้งเป็นทางผ่านการนำเข้า การส่งออก และเป็นจุดพักยาเสพติด จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแบบบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายในการลดระดับปัญหา ให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการย้ายถิ่นของแรงงานจากต่างจังหวัด และจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นประชากรแฝงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงยากต่อการควบคุม ดูแล ซึ่งผลการปราบปรามทั้งผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สามารถจับกุม ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งกำหนดมาตรการสนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ให้กระจายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2.2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเืพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะอนุมัติให้ยกเลิกโครงการแล้ว ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 6301/1002 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-26)

30.00

26/6/2563 : ชะลอโครงการ เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครองจึงทำเรื่องขอยกเลิกโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-27)

30.00

27/5/2563 : เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-25)

30.00

25/4/2563 : เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ขออนุมัติเงินงวด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในวันที่ 29 มี.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรับสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกายืมเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **