ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ลำกระโดงสาธารณะข้างซอยประชาอุทิศ 22 จากเขื่อนเดิม จนสิ้นสุดลำกระโดงสาธารณะ : 50240000-3404

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- สภาพพื้นที่ลำกระโดงมีความตื้นเขินทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ช่วงหน้าฝนน้ำท่วมขังและอาจเป็นแห่งแพร่ขยายของยุงลาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้นและดูแลทำการขุดลอก คู คลอง แบบถาวรได้ง่ายขึ้น ป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะ

50240300/50240300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อป้องกันการตื้นเขินและน้ำเน่าเสีย และการระบายน้ำพื้นที่ใกล้เคียงสู่คลองราษฎร์บูรณะ - เพื่อรักษาแนวเขตคลองป้องกันการรุกล้ำ

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003 - 02 กว้างประมาณ 4 - 4.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 116 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้งสองฝั่ง วางสลับฟันปลา 3 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : ตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน ยอด 2,384,630 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-27)

90.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-25)

10.00

25/3/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-27)

5.00

27/2/2563 : จัดทำรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้างเสนอราคา ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-30)

5.00

30/1/2563 : ยกเลิกประกาศ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลาง ขอเห็นชอบราคากลาง และจัดทำรายงานขอจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : จัดทำรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : ประกาศราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **