ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50240000-3407

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวสุวรรณี สุนทรมณีโชติ โทร.6808

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย อาคารถล่ม และอุบัติภัยต่าง ๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ภัยดังกล่าวได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัด อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยมีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก รู้จักการเสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดจัดให้มีโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ได้มีโอกาสเข้ามาทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/7/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/977 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุมัติให้ยกเลิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

** อุปสรรคของโครงการ :ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-25)

30.00

25/6/2563 : ชะลอโครงการ เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจึงทำเรื่องขอยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)ต่อผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่น ทำให้ยังไม่สามารถจัดอบรมฯได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-27)

30.00

27/5/2563 : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-25)

30.00

25/4/2563 : เนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำเรื่องขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ต่อผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : เนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ได้รับอนุัมัติโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประกาศรับสมัคร อปพร. เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเวียนแจ้งในชุมชน กลุ่มไลน์ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรับสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำเรื่องยืมเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดอบรมหลักสูตรทบทวน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **