ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50240000-3408

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวสุวรรณี สุนทรมณีโชติ โทร.6808

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาในด้านต่างๆ มีความเจริญ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกิดขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานประกอบการ บ้านเรือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับการย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลทำให้กรุงเทพมหานครมีประชากรในพื้นที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น อาคารบ้านพักอาศัย ที่ก่อสร้างในลักษณะแออัดและเป็นอาคารสูง ดังนั้นหากเกิดภัยจากธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยต่าง ๆ จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นให้มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ อปพร. ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : เดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 อปพร.ไม่ประสงค์อยู่ปฏิบัติงานเวรวิทยุ จึงไม่ออกคำสั่งให้อยู่เวรปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้น และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะคืนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย รวมจำนวน 231,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-31)

60.00

31/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 อปพร.ไม่ประสงค์อยู่ปฏิบัติงานเวรวิทยุ จึงไม่ออกคำสั่งให้อยู่เวรปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 อปพร.ไม่ประสงค์อยู่ปฏิบัติงานเวรวิทยุ จึงไม่ออกคำสั่งให้อยู่เวรปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : เดือน เม.ย. - พ.ค.63 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : เดือน เม.ย.63 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 24,800 บาท และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวนเงิน 23,200 บาท และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 24,800 บาท และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : เดือน ธ.ค. 2562 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 24,800 บาท และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งอยู่เวรปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งอยู่เวรปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **