ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน : 50240000-3414

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นข้างเคียงจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเก้า ชำรุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

50240300/50240300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว - เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

- ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด - การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น - มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ยอดเงิน 161,600 บาท ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ยอดเงิน 492,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : สำรวจจัดทำแบบรูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **