ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน : 50240000-3414

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นข้างเคียงจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเก้า ชำรุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

50240300/50240300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว - เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

- ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด - การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น - มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/06/2563 : ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1. งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท 3. งานซ่อมผิวทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท 4. งานซ่อมผิวทางซอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 = 495,144 บาท 5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 115,682 บาท 6. งานซ่อมผิวทางซอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากซอยถึงทางเข้าวัดเกียรติประดิษฐ์ = 243,005 บาท รวม 6 รายการเป็นเงิน 1,999,424.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 3,000,000 บาท แต่ใช้งบประมาณ 1,999,424.50 บาท เนื่องจากเงินงบประมาณที่เหลืองวดที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท ได้มีบันทึกสั่งการจากสำนักงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/05/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1. งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท 3. งานซ่อมผิวทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท 4. งานซ่อมผิวทางซอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 = 495,144 บาท 5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 115,682 บาท 6. งานซ่อมผิวทางซอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากซอยถึงทางเข้าวัดเกียรติประดิษฐ์ = 243,005 บาท รวม 6 รายการเป็นเงิน 1,999,424.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/04/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1. งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 3. งานซ่อมผิวทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. งานซ่อมผิวทางซอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 ลงนามสัญญา 2 เมษายน 2563 = 495,144 แล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งมอบงาน 2. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ลงนามสัญญา 9 เมษายน 2563 = 115,682 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. งานซ่อมผิวทางซอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากซอยถึงทางเข้าวัดเกียรติประดิษฐ์ ลงนามสัญญา 24 เมษายน 2563 = 243,005 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1.งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอย สุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท 2.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตฯ =492,247 บาท 3.งานซ่อมผิวทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.งานซ่อมผิวทางซอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 ตรวจร่างสัญญา 2.งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-27)

15.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอย สุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท ลงนามสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2563 2.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตฯ =492,247 บาท ลงนามสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2563 3.งานซ่อมผิวทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท ตรวจร่างสัญญา,วางค้ำประกัน 4.งานซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 26 = 368,700 บาท จัดทำรายงานขอจ้าง หาตัวผู้รับจ้าง 5.งานซ่อมผิวทางซอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง 6.งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-30)

15.00

30/1/2563 : 1.จ้างซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ยอดเงิน 161,600 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา 2.จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ ยอดเงิน 492,247 บาท ประกาศผู้ชนะเสรอราคา รอตรวจร่างสัญญา 3.งานซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 26 ยอดเงิน 386,700 บาท ขอเห็นชอบราคากลาง 4.งานซ่อมผิวทางซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 492,300บาท จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ยอดเงิน 161,600 บาท ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ยอดเงิน 492,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : สำรวจจัดทำแบบรูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **