ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : 50240000-3415

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอิสราวดี ธวัชชัยไพศาลโทร.024284884 ต่อ 6819

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักอนามัยและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน สามารถจำแนกเป็น ๓ กลุ่มสำคัญ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักฯ กลุ่มที่ ๑ : การเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มที่ ๒ : การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ประกอบด้วย การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมภาวะทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในและระบบบริการสนับสนุนที่ดีประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร การสนับสนุนการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ในส่วนของกลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีนั้น กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการเสริมสร้างสภาวะดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งนี้ มีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามบริบทที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผนวกรวมโครงการพัฒนาสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) การดำเนินงานในเรื่องนี้ สำนักอนามัยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ คือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ให้ดำเนินงานในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันท่วงที หรือทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ ๑. การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล ๒. การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล ๓. การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มี การระบาดของโรคการตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ๔. การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ๖. การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อการจัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และสนับสนุนเป้าหมายหลักของสำนักอนามัย ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง พึ่งตนเองได้ 3. เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตเขตราษฎร์บูรณะ ตามแผนปฏิบัติงานหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน จำนวน 48 ครั้ง 2.มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๑ ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : วันที่ 17 กันยายน 2563 สรุปการดำเนินการรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ, (2) วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ, (3) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ, (4) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ และ(5) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ณ สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯ (2) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของสถานที่สะสมอาหาร และสานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (3) วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ (4) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของสถานที่จำหน่ายอาหาร และตรวจสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ (5) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563ตรวจสุขลักษณะสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯ ตามคำสั่ง คสช.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ณ สถานที่พักคนงานก่อสร้าง (2) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (3) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ พร้อมสำรวจและประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (4) วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทางด้านการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข) ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองสัตว์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ที่ร้องเรียนและผู้รักสุนัข เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จำนวน 6 แห่ง (5) วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช.22/58 จำนวน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสวนสาธารณะ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (ห้างสรรพสินค้า) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (สระว่ายน้ำและฟิตเนส) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 5 จะดำเนินการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ ครั้งที่ 1.วันที่ 6 เมษายน 2563 ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 58 สอบสวนโรคและให้สุขลักษณะการป้องกันโรค COVID-19 ครั้งที่ 2.วันที่ 14 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 2 แห่ง (ร้าน ซี.เจเอ็กซ์เพรส สุขสวัสดิ์ 26 และ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแกรนด์พลีโน่) ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง (บจก. เจ.ที.วี.เมททัล อินดัสทรี้ (ไทยแลนด์), บจก. เซมมิเทรดดิ้ง, บจก.ยางไทยสัตยา (1999) และร้านจ๊อดไดนาโม) ครั้งที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการโดยสำรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง (บริษัท เกศแก้วดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย),บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จำกัด และบริษัท สยามการไฟฟ้า จำกัด) และตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 2 แห่ง (ร้านโฟกัสบาร์ และ 12 เหรียญ) ครั้งที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2563 รอดำเนินการตามแผนฯ **การเบิกจ่ายงบประมาณ จะดำเนินการเมื่อปฏิบัติงานครบตามแผนฯ**

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 4 มีนาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะตลาดนัดราษฎร์บูรณะ (2) วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร บจก.ไทยวาพลาซ่า และตรวจเหตุรำคาญกรณีเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซอยสุขสวัสดิ์ 3 (3) วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญกรณีเสียงดังจากการร้านแก้วเบีย (4) วันที่ 10 มีนาคม 2563 ตรวจสุขลักษณะเตาเผาศพวัดสน และตรวจสอบร้องเรียนสุนัขซอยประชาอุทิศ15 (5) วันที่ 19 มีนาคม 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (9,600 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 4 ครั้ง (9,600)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งฯ และแผนดำเนินการตามโครงการฯ , ดำเนินกิจการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 5 ครั้ง (12,000.- บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคมทำการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **