ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : 50240000-3415

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางอิสราวดี ธวัชชัยไพศาลโทร.024284884 ต่อ 6819

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักอนามัยและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน สามารถจำแนกเป็น ๓ กลุ่มสำคัญ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักฯ กลุ่มที่ ๑ : การเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มที่ ๒ : การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ประกอบด้วย การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมภาวะทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในและระบบบริการสนับสนุนที่ดีประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร การสนับสนุนการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ในส่วนของกลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีนั้น กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการเสริมสร้างสภาวะดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งนี้ มีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามบริบทที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผนวกรวมโครงการพัฒนาสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) การดำเนินงานในเรื่องนี้ สำนักอนามัยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ คือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ให้ดำเนินงานในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันท่วงที หรือทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ ๑. การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล ๒. การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล ๓. การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มี การระบาดของโรคการตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ๔. การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ๖. การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อการจัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และสนับสนุนเป้าหมายหลักของสำนักอนามัย ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง พึ่งตนเองได้ 3. เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตเขตราษฎร์บูรณะ ตามแผนปฏิบัติงานหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน จำนวน 48 ครั้ง 2.มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๑ ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ณ สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯ (2) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของสถานที่สะสมอาหาร และสานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (3) วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ (4) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของสถานที่จำหน่ายอาหาร และตรวจสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ (5) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563ตรวจสุขลักษณะสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯ ตามคำสั่ง คสช.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ณ สถานที่พักคนงานก่อสร้าง (2) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะด้านกายภาพและชีวภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (3) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ พร้อมสำรวจและประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (4) วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทางด้านการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข) ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองสัตว์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ที่ร้องเรียนและผู้รักสุนัข เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จำนวน 6 แห่ง (5) วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช.22/58 จำนวน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสวนสาธารณะ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (ห้างสรรพสินค้า) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (สระว่ายน้ำและฟิตเนส) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ) เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯ กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจสอบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ ครั้งที่ 5 จะดำเนินการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ ครั้งที่ 1.วันที่ 6 เมษายน 2563 ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 58 สอบสวนโรคและให้สุขลักษณะการป้องกันโรค COVID-19 ครั้งที่ 2.วันที่ 14 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 2 แห่ง (ร้าน ซี.เจเอ็กซ์เพรส สุขสวัสดิ์ 26 และ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแกรนด์พลีโน่) ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง (บจก. เจ.ที.วี.เมททัล อินดัสทรี้ (ไทยแลนด์), บจก. เซมมิเทรดดิ้ง, บจก.ยางไทยสัตยา (1999) และร้านจ๊อดไดนาโม) ครั้งที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2563 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการโดยสำรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง (บริษัท เกศแก้วดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย),บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จำกัด และบริษัท สยามการไฟฟ้า จำกัด) และตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 2 แห่ง (ร้านโฟกัสบาร์ และ 12 เหรียญ) ครั้งที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2563 รอดำเนินการตามแผนฯ **การเบิกจ่ายงบประมาณ จะดำเนินการเมื่อปฏิบัติงานครบตามแผนฯ**

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท) ดังนี้ (1) วันที่ 4 มีนาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะตลาดนัดราษฎร์บูรณะ (2) วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร บจก.ไทยวาพลาซ่า และตรวจเหตุรำคาญกรณีเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซอยสุขสวัสดิ์ 3 (3) วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญกรณีเสียงดังจากการร้านแก้วเบีย (4) วันที่ 10 มีนาคม 2563 ตรวจสุขลักษณะเตาเผาศพวัดสน และตรวจสอบร้องเรียนสุนัขซอยประชาอุทิศ15 (5) วันที่ 19 มีนาคม 2563 ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (9,600 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 5 ครั้ง (12,000 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 4 ครั้ง (9,600)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งฯ และแผนดำเนินการตามโครงการฯ , ดำเนินกิจการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ จำนวน 5 ครั้ง (12,000.- บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคมทำการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **