ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะ : 50240000-3417

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสรรเสริญ ยินดีโสตร โทร.6831-6832

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ และจัดระเบียบเมืองและปรับปรุงทัศนีภาพของเมือง โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเกิดความสะอาดในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะขึ้น เพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว

50240900/50240900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการตั้งจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 จุด 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการกวดขันทิ้ง จับ ปรับ ในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-24)

84.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-23)

76.00

23/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-23)

52.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-19)

28.00

19/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 กิจกรรม -สำรวจแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 กิจกรรม -สำรวจแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ -จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 4 และสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **