ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50240000-3430

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวคันธริยา โสชาติ เบอร์โทร.6819-20

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร และอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครให้มีความต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัย ในพื้นที่ ให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขลักษณะในสถานประกอบการอาหาร 3.1.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร 3.1.3 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจ ในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ 95 3.2.2 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ร้อยละ 100 3.2.3 สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. ตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1/2563 และตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 16 โรง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : 1. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 2. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 และดำเนินการตรวจแนะนำแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต/จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมการสุ่มตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ สถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit)
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 2 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยจัดประชุมผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าในตลาด จำนวน 120 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study) เพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0902

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.8500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.85

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **