ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50240000-3430

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวคันธริยา โสชาติ เบอร์โทร.6819-20

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร และอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครให้มีความต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัย ในพื้นที่ ให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขลักษณะในสถานประกอบการอาหาร 3.1.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร 3.1.3 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจ ในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ 95 3.2.2 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ร้อยละ 100 3.2.3 สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : 1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ คือ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. ตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่มเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) 3. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวน 118 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : ตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 รวมจำนวน 20 แห่ง ดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและสถานศึกษา ตรวจประเมินสุขลักษณะทางกายภาพของโรงอาหาร โรงครัว และแผงค้าอาหารในโรงเรียน 2. เก็บตัวอย่างอาหารสด อาหารปรุงสุก ภาชนะ/อุปกรณ์ และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร 3. สำรวจข้อมูลการมีบัตรผู้สัมผัสอาหารและการตรวจร่างกายประจำปีของผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/07/2563 : 1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท พร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 2. การส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ ดี จำนวน 45 ราย คือ ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 31 ราย ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย และมินิมาร์ท จำนวน 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : 1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากมินิมาร์ทและร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : 1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากตลาดในพื้นที่ จำนวน 3 แห่งรวมจำนวน 160 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/04/2563 : 1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากตลาดในพื้นที่ รวมจำนวน 160 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ทำให้มีการชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และงดการจัดทดสอบประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต ในการต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ ดี ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 24 แห่ง 2.บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขออกปฏิบัติงานตรวจสอบ แนะนำ ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร แก่ผู้ประกอบการอาหารในสถานประกอบการอาหาร คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ 7 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. รวมจำนวน 4 ครั้ง 3. ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 55 คน 4. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 135 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต ในการต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ ดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 25 ราย 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ 5 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. รวมจำนวน 10 ครั้ง และทำการตรวจแนะนำ/เก็บตัวอย่างอาหารตรวจซ้ำ กรณีตัวอย่างอาหารพบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต ในการต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ ดี ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 41 ราย 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ 5 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. รวมจำนวน 10 ครั้ง 3. ตรวจสอบแนะนำโรงอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษา พร้อมทำการเก็บตัวอย่างอาหารซ้ำ กรณีตัวอย่างอาหารพบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 2. ตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1/2563 และตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 16 โรง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : 1. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 2. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 และดำเนินการตรวจแนะนำแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต/จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมการสุ่มตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ สถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit)
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 2 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยจัดประชุมผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าในตลาด จำนวน 120 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study) เพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0902

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **