ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ : 50240000-3443

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอามีณี ยูนุ (โทร.6813)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้ประชาชนเข้าถึง หรือเข้าสู่บริการสาธารณะบางประเภทได้ ดังนั้นคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการให้บริการของสำนักงานเขตด้ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการให้บริการประชาชนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นที่พอใจของประชาชนประกอบกับการให้บริการ ในปัจจุบันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งมีความทันสมัย รวดเร็ว สะดวกต่อประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ จึงมีโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการขึ้น

50240200/50240200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนในศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับปรับปรุงการให้บริการ ณ จุดให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้รับความพึงพอใจ และหย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนกันยายน 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 2,614 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 2,315 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 2,104ราย , พอใจ 211 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 299 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 90.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 5,571 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 5,175 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 4,891 ราย , พอใจ 284 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 396 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.51 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-23)

84.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,213 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 2,996 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 2,818 ราย , พอใจ 178 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 217 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,510 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,247 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,053 ราย , พอใจ 194 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 263 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-27)

76.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,510 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,247 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,053 ราย , พอใจ 194 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 263 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,054 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 2,826 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 2,643 ราย , พอใจ 183 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 228 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 93.52 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) /

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนเมษายน 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 2,072 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 1,805 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 1,570 ราย , พอใจ 235 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 267 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.98 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-25)

52.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,592 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,278 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,090 ราย , พอใจ 188 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 314 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.26 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-26)

44.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,458 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,242 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,107 ราย , พอใจ 141 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 210 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 95.66 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,803 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,482 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,344 ราย , พอใจ 138 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 321 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.04 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-23)

28.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 4,173 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 3,986 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 3,875 ราย , พอใจ 111 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 187 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 3,007 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 2,870 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 2,795 ราย , พอใจ 75 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 137 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 2,984 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 2,893 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 2,822 ราย , พอใจ 71 ราย, พอใจน้อย - ราย, และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 91 ราย สรุปความพึงพอใจตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.55 (ข้อมูล ณ วันที่ 31ตุลาคม 2562) /

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กดบัตรคิวให้กับประชาชนที่มารับบริการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาชนรับริการตามคิวที่ได้รับ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาชนหย่อนบัตรคิวในกล่องควมพึงพอใจในการบริการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **