ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม : 50240000-3445

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางมุกดา ตรางา โทร.6819-6820

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งระบาดมากในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคและความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในปีใด แม้ว่าจะมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพที่มีการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการกำจัดภาชนะที่ ไม่ใช้แล้วแต่มีน้ำขัง ทางชีวภาพโดยการปล่อยปลากินลูกน้ำ ทางเคมีโดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ก็ยังไม่สามารถป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีผู้ป่วยได้

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากยุงลาย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ร้อยละ 80 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าวโดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด คือ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่า มีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านควรดำเนินการอย่างน้อย 100 เมตร ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรคโดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI < 10) การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควรพ่นสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย 3.2 ร้อยละ 70 ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 แห่ง และได้รับการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด(ค่าHI<10)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : ดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนตึก 60 ปี 2. ชุมชนเบอร์ลี่ 3. ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 4. ชุมชนร่วมใจ 5. ชุมชนบูรณะสุดเขต รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ชุมชน สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายครบทั้งหมด 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-29)

84.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 2. ชุมชนเบอร์ลี่ 3. ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-26)

76.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนรุ่งเรือง 2. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 3. ชุมชนซอยสถาพร 4. ชุมชนบูรณะสุดเขต รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนเบอร์ลี่ 2. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 4. ชุมชนประคองมิตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1.ชุมชนบูรณะสุดเขต 2.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 3.ชุมชนรวมน้ำใจ 4.ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-25)

52.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนมิ่งประชา 2. ชุมชนรัตนจีนะ 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 4. ชุมชนแจงร้อน 5. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-25)

44.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนซอยสถาพร 2. ชุมชนบุญมาก 3. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 4. ชุมชนรวมน้ำใจ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นโรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนบุญมาก 2. ชุมชนรุ่งเรือง 3. ชุมชนอนามัย 4. ชุมชนร่วมใจ 5. ชุมชนประคองมิตร 6. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-19)

28.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 2. ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนเบอร์ลี่ 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 5. ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ชุมชนสถาพร 2. ชุมชนบูรณะสุดเขต 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 6. ชุมชนรุ่งอรุณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มดำเนินแผนตามโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งโรค กิจกรรมที่ ๔.ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยดำเนินการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. ชุมชนตึก 60 ปี 2. ชุมชนวัดสน 3. ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 4. ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 6. ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ/จัดทำแผน/ดำเนินงานตามแผนงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:8%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนธันวาคม 2562
:8%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนมกราคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนมีนาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนเมษายน 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนกันยายน 2563 /รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:8%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0926

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **