ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าในการใข้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตทุกสัปดาห์ : 50240000-3446

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเรณู เทศงามถ้วน โทร.6834-35

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้ง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จบำนาญ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

50240800/50240800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามความคืบหน้าในกการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง.401

เป้าหมายของโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 96

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในที่ประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 86.45 (ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-08-28)

72.00

28/08/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 71.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-29)

68.00

29/07/63 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 68.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-24)

63.00

24/06/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-27)

56.00

27/05/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-27)

46.00

27/04/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนเมษายน 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.69 (2020-03-25)

39.69

25/3/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 39.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.40 (2020-02-25)

27.40

25/2/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 27.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.45 (2020-01-29)

20.45

29/1/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนมกราคม 2563 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.72 (2019-12-20)

12.72

20/12/2562 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2562 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.72

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 6.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมการประชุมการติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง. 401 การดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2562 - การเบิกจ่าย ร้อยละ 5.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมรายงานทุกวันจันทร์
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมรายงานทุวันจันทร์
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0907

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.72

100 / 100
2
39.69

100 / 100
3
63.86

100 / 100
4
86.72

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **