ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50240000-3452

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยโรจน์ สุวรรณกาญจน์ โทร.02 427 4719 และ 089 693 3546

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปด้วยความต่อเนื่องตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3. เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดทำสวนถนนริมทางถนนราษฎร์บูรณะ ใกล้ซอยราษฎร์บูรณะ 3 , ใกล้คอนโดไอวี่ , คอนโดลุมพีนี , ปั๊มน้ำมันซัสโก้ ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร - ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่คลองดาวคะนอง ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-27)

100.00

27/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบวัสดุที่ใช้ในการบำรุง รักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียว และได้ทำการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-25)

43.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้างตามกระบวนการ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-26)

36.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศแผนการดำเนินการ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-29)

29.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ข้อมูลคุณลักษณะวัสดุตามต้องการ และการจัดซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการ(ร่าง TOR)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-20)

24.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ข้อมูลคุณลักษณะวัสดุที่ต้องการ และเริ่มดำเนินการจัดซื้อ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ จัดหาวัสดุ เพื่อทำรายการจัดซื้อ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ 2564
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รับเอกสารการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และพิจารณาเอกสาร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดทำสวนถนนบริเวณริมทางตามเป้าหมาย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดทำสวนบริเวณเกาะกลางถนนตามเป้าหมาย
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0903

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **