ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต : 50240000-3455

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชัยโรจน์ สุวรรณกาญจน์ เบอร์โท ร6825-6

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามศักยภาพของเขต ทั้งในส่วนที่สำนักงานเขตดำเนินการเอง และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามศักยภาพของเขต ทั้งในส่วนที่สำนักงานเขตดำเนินการเอง และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ตามข้อตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำรวจข้อมูลบริเวณที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 58.85 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-26)

53.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลบริเวณที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ และรอการประเมินจากสำนักสิ่งแวดล้อมในเดือนมีนาคม 2563 ก่อนที่จะจัดทำเป็นข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-01-29)

46.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลทั่วพื้นที่เขต และรอการประเมินจากสำนักสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้สำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 58.85 ตารางวา ที่จะจัดทำเป็นข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-12-20)

39.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลทั่วพื้นที่เขต และการกำหนดเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-11-26)

32.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลทั่วพื้นที่เขต เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-28)

25.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0903

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **