ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 50240000-3460

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอิสราวดี ธวัชชัยไพศษล โทร.02-4284884 ต่อ 6819-20

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีความพยายามแก้ไขปัญหา การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ก่อนเกิดความเจ็บป่วย การบังคับใช้และดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการ บนฐานความรู้ การสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นการป้องกัน การลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งปัจจัยที่เป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคก็คือการสูบบุหรี่ ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงถึงปีละกว่า 5 หมื่นคน รัฐบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคเสพติดยาสูบ ทำให้สูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาผู้ป่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่า ความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สูงถึง 74,884 ล้านบาท บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาระโรคสูงอันดับ 2 รองจากแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคจากการสูบบุหรี่ มีอายุไม่เกิน 44 ปี ผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยาว จะเสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และมีอายุสั้นลง 20 – 25 ปี (ข้อมูลจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560) ปีพ.ศ.2560 พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับอัตราการสูบบุหรี่ของผู้มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรร้ายของการติดบุหรี่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เช่น ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ทีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่สาธารณะไม่ให้มีการสูบบุหรี่ การส่งเสริมมาตรการการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง การส่งเสริมการขาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมีที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560) ขึ้นมา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังที่กล่าวมา

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในการดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3.เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และสนับสนุนเป้าหมายหลักของสำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินงานตรวจและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 35 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ/ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : วันที่ 17 กันยายน 2563 สรุปการดำเนินการรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 3 ครั้ง (4,275 บาท) โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 3, 5 และ 7 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 3 ครั้ง (4,275 บาท) โดยดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 8, 9 และ 14 กรฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 3 ครั้ง (4,275 บาท) โดยดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 9, 16 และ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 3 ครั้ง (4,275 บาท) โดยดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 12, 19 พฤษภาคม 2563 และจำดำเนินการครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ครั้ง (5,700 บาท) โดยดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15, 22, 24 เมษายน 2563 และจะดำเนินการในวันที่ 28 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ครั้ง (5,700 บาท) โดยดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 11, 17, 18 มีนาคม 2563 และจะดำเนินการในวันที่ 24 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ครั้ง (5,700 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ครั้ง (4,275 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ครั้ง (5,700 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งฯ และแผนดำเนินการ, ดำเนินการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคมทำการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ, ดำเนินการตามโครงการฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ, เบิกจ่ายจบประมาณฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามโครงการฯ, เบิกจ่ายจบประมาณฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามโครงการฯ, เบิกจ่ายจบประมาณฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามโครงการฯ, สรุปผลการดำเนินงานฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **