ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : 50240000-3461

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ โทร.6819-20

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้กับบุคลกรไ้ด้ตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้ดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

50240400/50240400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานเกิดความปลอดภัยในการทำงาน 2. เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลกรในหน่วยงานมีความปลอดภัย 3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินโครงการครบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือน ธันวาคม 2562 ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนา โครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ขั้นตอนที่ 4 จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย และจัดส่งผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

2020-8-27 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/07/2563 : ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/06/2563 : ดำเนินการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, จัดทำข้อปฎิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และติดตามผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/05/2563 : จัดทำข้อปฏิบัติการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร เพื่อนำไปใช้งานภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินโครงการตามแผน 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ประจำเดือนเมษายน 2563 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ ประจำเดือนเมษายน 2563 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร ประจำเดือนเมษายน 2563 4. ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2.2 และ 2.3 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการ และผลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) โดยจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563 (ส่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินโครงการตามแผน 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ประจำเดือนมีนาคม - กิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย - กิจกรรมประกวดบุคลากรฉีดพ่นหมอกควันดีเด่น 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ ประจำเดือนมีนาคม 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร ประจำเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินโครงการตามแผน 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินโครงการตามแผน 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการระบายน้ำและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการระบายน้ำ 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการจราจรและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนที่ 1 มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน (ทั้งหมด 16 หน่วยงาน) โดยจะมีการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน ได้แก่ งานด้านการจราจรของฝ่ายเทศกิจ, งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำของฝ่ายโยธา และเลือกงานที่มีความเสี่ยงเดิมมาต่อยอด จำนวน 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนา โครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนที่ 1 1.1 มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน (ทั้งหมด 16 หน่วยงาน) โดยจะมีการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน และเลือกงานที่มีความเสี่ยงเดิมมาต่อยอด จำนวน 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งคณะทำงานอาชีวอนามัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนที่ 1 1.1 มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน (ทั้งหมด 16 หน่วยงาน) โดยจะมีการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน และเลือกงานที่มีความเสี่ยงเดิมมาต่อยอด จำนวน 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งคณะทำงานอาชีวอนามัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่ได้รับการจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน โดยมีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และคัดเลือกงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 มาดำเนินการต่อยอด คือ งานควบคุมโรค (ฉีดพ่นหมอกควัน) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลืองานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ปี 63 อย่างน้อย 2 งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:นำงานทั้ง 3 งาน มาจัดทำโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนิโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ ของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:สรุปผลการดำเนินงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0908

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **