ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี : 50240000-3462

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการปรับปรุงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทำให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจะต้องกำหนดพื้นที่สำรวจ โดยสำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดในพื้นที่เขตทั้งหมด และนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูลจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบ หลังจากนั้นจึงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งการประเมินโดยจัดส่งแบบประเมินภาษีให้กับผู้เสียภาษีทางไปรษณีย์ต่อไป

50240500/50240500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งการประเมินภาษี โดยสำรวจทรัพย์สินเจ้าของในพื้นที่เขตฯ จำนวน 7,940 ราย แจ้งเจ้าของทรัพย์สินทางไปรษณีย์ จำนวน 7,940 ราย จากเป้าหมาย 7,940 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) จำนวน 8,512 รายจากเป้าหมาย 8,512 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) และบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดในระบบ Properties Tax (P-Tax) นำข้อมูลที่บันทึกในระบบมาจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.8)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/08/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดในระบบ Properties Tax (P-Tax) โดยนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ P-Tax มาจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,940 ราย ประกอบด้วย - หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.8)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-29)

96.00

29/07/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดในระบบ Properties Tax (P-Tax) โดยนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ P-Tax มาจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,940 ราย ประกอบด้วย - หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) - แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.8)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-24)

93.00

24/06/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้สำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินในระบบ Properties Tax จำนวน 8,003 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,926 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.45 เพื่อนำไปประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/05/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้สำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินในระบบ Properties Tax จำนวน 7,683 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,918 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32.12 เพื่อนำไปประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-04-26)

84.00

26/04/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้สำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินในระบบ Properties Tax จำนวน 7,370 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,918 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.81 เพื่อนำไปประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-23)

72.00

23/3/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้สำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินในระบบ Properties Tax จำนวน 7,062 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,534 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.01

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-29)

48.00

29/1/2563 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-18)

36.00

18/12/2562 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน สำนักงา่นเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการบันทุึกข้อมูลลงในระบบ P-TaX ของโฉนดที่ดิน จำนวน ................ แปลง คิดเป็นร้อยละ ............. จากเป้าหมายของโฉนดที่ดิน จำนวน 23, 534 แปลง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-11-27)

24.00

27/11/2562 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้บันทึกข้อมูลอาคารชุดเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 10,704 ยูนิต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : 1.จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี 2.กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ 3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษี และนำไปประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาชนมาชี้แจงและยื่นคำร้อง / เจ้าพนักงานสำรวจตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินทุนทรัพย์และแจ้งผู้เสียภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0905

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **