ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี : 50240000-3463

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการปรับปรุงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทำให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจะต้องประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งการประเมินโดยจัดส่งแบบประเมินภาษีให้กับ ผู้เสียภาษีทางไปรษณีย์นั้น ซึ่งหากผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี และหากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วครบกำหนดไม่มาชำระภาษี เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินต่อไป

50240500/50240500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของการบังคับภาษี เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถึงระยะเวลาของการบังคับภาษีซึ่งจะต้องบังคับภาษีภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/08/2563 : ในปีงบประมาณ 2563 มีการเลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถึงระยะเวลาของการบังคับภาษี) และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ต่อจากรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม 2. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี 3. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 4. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-29)

96.00

ในปีงบประมาณ 2563 มีการเลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถึงระยะเวลาของการบังคับภาษี)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-24)

93.00

24/06/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/05/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-04-26)

84.00

26/04/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-23)

72.00

23/3/2563 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-29)

48.00

29/1/2563 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-18)

36.00

18/12/2562 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-11-27)

24.00

27/11/2562 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

2019-10-28 : สำนักงาานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี 2.ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี 3.แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน 4.ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **