ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด : 50240000-3465

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดวงกมล มีสกุล โทร.6834

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด (30 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำกิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปี ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร (บัญชีหน่วยงาน) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทราบ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงาน สำนักการคลัง สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำเนาส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิต หน่วยงานละ 1 ชุด ได้ทันตามกำหนดเวลา ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

50240800/50240800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำกิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปี บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด (30 พฤศจิกายน 2562) ประกอบด้วย - กระดาษทำการทดลอง - หมายเหตุประกอบงบการเงิน - บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน - งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงผลการดำเนินงาน - งบกระแสเงินสด

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำกิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปี ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร (บัญชีหน่วยงาน) ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-26)

100.00

2019-11-26 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารแล้ว ดังนี้ - ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-28)

40.00

28/10/2562 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะอยู่ระหว่างจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - หมายเหตุประกอบงบการเงิน - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
:60%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3465

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3465

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0911

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **