ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50240000-3467

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวญานิศา คำปราชญ์ โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งพลังเยาวชน "City of youth" จึงได้จัดทำโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมสภาเยาวชนเขต) ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาสะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็น และดำเนินกิจกรรมของเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ 2. ส่งเสริมการมีจิตสำนึก การแสดงออก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3. เสริมสร้างความสามัคคี

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา 2. จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 6 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

27/9/2563 : จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 3/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมสภาเด็กฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 ส.ค.2563 เพื่อมอบเกียรติบัตรให้คณะบริหารสภาเด็กฯ และเตรียมความเข้าใจในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2563 เพือ่คัดเลือกผู้บริหารใหม่มาแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 10 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-24)

55.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เตรียมการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 3/2563 ในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/05/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/04/2563 : กำหนดสถานที่สัมมนาและศึกษาดูงานใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ครั้งที่ 2/2563 และรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะบริการสภาเด็กฯ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ตึกบริหารเงินออมครอบครัวฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขีนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 1 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 1 คน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **