ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50240000-3470

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุดาวรรณ ศิริจารุพงษะ โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานการสงเคราะห์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างเครื่อข่ายองค์กรต่างๆ ในการประสานงาน 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 38,902.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,048.- บาท และการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 38,274.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,014.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 จำนวนเงิน 37,067.55.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,952.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-24)

65.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 38,902.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,048.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-18)

60.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 39,230.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,586.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 40,540 บาท เงินประกันสังคม 410 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/04/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 39,532 บาท เงินประกันสังคม 2,080 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 37,644.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,982.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 39,532.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,082.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 38,618.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,032.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 39,234.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,066.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 38,618.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,032.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3470

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3470

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **