ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี - กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : 50240000-3473

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวญานิศา คำปราชญ์ โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าทีีในการจัดบริการสาธารณะตาม พรบ. ระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528 และพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งสิ้น 44 ประการ และหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ต้องอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านวันยสำคัญ ๆ ของชาติเพื่อสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประเพณีอันดีงาม ซ฿่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้วัฒนธรรมไทยสามารถสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2. เพื่อให้หน่วยงานราชการและเอกชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี 3. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้ร่วมงาน ประมาณ 500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-20)

100.00

20/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงภัตตาหารเพล กิจกรรมถวายพระราชกุศลจากศูนย์สร้างสุขทุกวัย สะพานพระราม 9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ ห้องสมุดประชาชนเขตราษฎร์บูรณะ และศูนย์บริการสาธารณสุข 39,58 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 700 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-25)

80.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ทำหนังสือเชิญหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการยืมเงินใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม ทำผังการจัดงาน ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-15)

30.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-05
สิ้นสุด :2019-12-05
ขั้นตอน 5
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **