ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50240000-3479

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววราภรณ์ ยิ่งยง โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้เยาวชนได้รับรู้ ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรู้สึกนึกคิดไตร่ตรองในการเลือกสรรวัฒนธรรม ปลูกฝัง ให้สำนึกรักบ้านเกิด และภูมิใจให้วัฒนธรรมเกิดการตื่นตัว ศึกษา ค้นคว้าสร้างความเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 3.1.1 มีอาสาสมัครเพื่อดูแลให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชม 3.1.2 มีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3.1.3 มีการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ 3.1.4 มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง 3.2 มีจำนวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 3.3 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความสนใจ และความพีงพอใจของผู้ใช้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : เบิกจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/08/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 คน และค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 : เบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 คน และค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 คน และค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 คน และค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 คน และค่าบริหารจัดการ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0914

ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **