ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร : 50240000-3482

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพารักษ์ เกียรติมั่้น โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกก และอำนวยความสะดวกในการทำงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์บริการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 2. ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่7/2563 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมฯ ครั้งที่8/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก ครั้งที่ 7/62 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : ดำเนินการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ให้คำแนะนำด้านวิชาการ แจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/06/2563 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายแตนเบียนบราคอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 : ดำเนินการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ให้คำแนะนำด้านวิชาการ แจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง งดกิจกรรมการรวมคน ตามมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ลว. วันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-28)

75.00

28/04/2563 :สำรวจการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์ภัยแล้ง งดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมครั้งที่ 5/63 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศุนย์บริการฯ ครั้งที่ 6/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 56,880 บาท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรณครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างทำรายงานการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่4/63 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 4/63 เป็นเงิน 600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-21)

35.00

21/12/2562 : จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่3/63 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 จัดทำรายงานการประชุม และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เป็นเงิน 800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27 พ.ย.2562 ดำเนิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17ต.ค.62เป็นเงิน900บาท ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่2/2563เมื่อวันที่13พ.ย.62 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่2/2563เมื่อวันที่13พ.ย.62เป็นเงิน800บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่1/2563เมื่อวันที่17ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดการประชุม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **