ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร : 50240000-3482

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวทิพารักษ์ เกียรติมั่้น โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกก และอำนวยความสะดวกในการทำงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์บริการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 2. ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-21)

35.00

21/12/2562 : จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่3/63 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 จัดทำรายงานการประชุม และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27 พ.ย.2562 ดำเนิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17ต.ค.62เป็นเงิน900บาท ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่2/2563เมื่อวันที่13พ.ย.62 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯครั้งที่2/2563เมื่อวันที่13พ.ย.62เป็นเงิน800บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่1/2563เมื่อวันที่17ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดการประชุม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **