ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ : 50240000-3484

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรพัศ ปุงบางกะดี่ โทร.6830-6832

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมเมืองหลวงในปัจจุบัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีโอกาสเกิดมากขึั้น โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น สะพานลอย ท่าเทียบเรือ ป้ายรถประจำทาง ที่เปลี่ยว ตึกร้าง หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือต้นไม้ กิ่งไม้บดบังแสงสว่าง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลออภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอุ่นใจในการดำรงชีวิตแประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยขึ้น เพื่อเป็นการตรวจเฝ้าระวังและป้องปรามการก่อเหตุร้ายลักษณะต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

50240900/50240900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนความไม่ปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจในการที่มีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน .....................

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดวความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้ 1. การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย 1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 ฝ่่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.3 ฝ่่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน 2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน 2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-24)

84.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-23)

76.00

23/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-23)

52.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 58 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-19)

28.00

19/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว (จุดเสี่ยงภัย) จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ -จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563 และสำรวจความพึงพอใจไตรมาสที่ 4 และสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0901

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **