ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูล : 50240000-3489

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภูษณ ฝักบัว โทร.6807-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูล (Data) หมำยถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีกำรรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่ำงๆ ในสื่อต่ำงๆ ฐำนข้อมูล (Database) หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลำยๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล หมำยถึง กำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Database) โดยกำรน�ำเข้ำข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีกำรแบ่งปันกำรใช้งำนข้อมูล ตำมแผนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของหน่วยงำน และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน และภำพรวมของกรุงเทพมหำน

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายของโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงำนทบทวนสถำนะข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล หรือฐำนข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่น�ำไปประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร โดยพิจำรณำ จำกนโยบำย แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร มำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงำนน�ำข้อมูลตำมขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจ�ำเป็นตำมภำรกิจหลักมำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ และพิจำรณำคัดเลือกภำรกิจหลัก ที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล จ�ำนวน 1 ฐำนข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลแล้ว หน่วยงำนต้องจัดท�ำแผนพัฒนำ ฐำนข้อมูลของหน่วยงำน และส่งให้ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลภำยในเดือนมกรำคม 2563 โดยมีรำยละเอียด อย่ำงน้อย ดังนี้ 3.1 จัดท�ำรำยละเอียดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ 3.2 ก�ำหนดแหล่งข้อมูลในกำรจัดเก็บรวบรวม 3.3 ออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูล 3.4 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงำน 3.5 ก�ำหนดเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล 3.6 จัดท�ำปฏิทินกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก�ำหนขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานด�ำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�ำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานน�ำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มน�ำข้อมูลเข้าครั้งแรกในเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส�ำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลต้องเป็นไปตามแนวทางและปฏิทิน ที่ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�ำหนด และต้องด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทมหานคร ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-22)

84.00

22/07/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-18)

76.00

18/06/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทมหานคร ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/05/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ดังนี้ 1. รับไฟล์ขอมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ 2. ให้สำนักงานเขตศึกษาวิธีการนำ้เข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 และขอรหัสนำเข้าข้อมูลในระบบฯ 3. สำนักงานเขตได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกข้อมูลทุกรายการ และได้ส่งหนังสือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบตามหนังสือที่ กท 0301/2823 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยุ่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล สำนักงานเขตฯ รอคู่มือการนำเข้าข้อมูลเข้าระบบจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้สำนักงานเขตนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลในส่วนที่สำนักงานเขตจัดเก็บเอง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประสานขอรายชื่อผู้รับผิดชอบ ในการนำเข้าข้อมูล เพื่อประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจทาง Teleconferance และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จะส่ง Usernam และ Password ในการเข้าระบบผ่านทางเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เร่งทำคู่มือการนำเข้าฐานข้อมูลให้สำนักงานเขต เพื่อให้สำนักงานเขตเรียนรู้การนำเข้าข้อมูลได้ทันเวลา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-19)

52.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญ แผนพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6301/885 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญ แผนพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6301/885 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ขยายและระยะเวลาให้หน่วยงานส่งการทบทวนข้อมูลและแผนการพัฒนาฐานข้อมูล จากเดิมเดือนมกราคม 2563 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับหนังสือที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินงาานตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือที่ กท 0502/231 ลงวันที่29 มกราคม 2563 เรื่องเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-17)

28.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น ได้แก่นายภูษณะ ฝักบัว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. หลักสูตรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ได้แก่นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่่ายปกครอง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง) เชิญประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การปชุมแนวดิ่ง) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ในระเบียบวาระที่ 4 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น ได้แก่นายภูษณะ ฝักบัว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. หลักสูตรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ได้แก่นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่่ายปกครอง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง) เชิญประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การปชุมแนวดิ่ง) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ในระเบียบวาระที่ 4 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล - อยู่ระหว่างสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายปกครอง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0931

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **