ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย : 50240000-3495

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประสาร บุญประดิษฐ (โทร 6816)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีสภาพที่เป็นย่านที่มีประชาชนพักอาศัยหนาแน่น ปานกลาง หนาแน่นมา มีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและป้ายโฆษณา มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอยู่ในระดับสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเป็นอย่างมาก อาคารบางหลังเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการไม่ให้ความสำคัญต่อมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาความแห้งแล้ง และอากาศร้อนจัดจนส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

50240300/50240300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเข้าทำการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย เช่นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชน และป้ายโฆษณาที่อยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 2. เพื่อให้คำแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, และอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)ฯ หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) โดยเคร่งครัด 3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในอาคาร

เป้าหมายของโครงการ

- ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย เช่น อาคารสูง และอาคารใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย จัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยในอาคารดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารเขตฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ออกตรวจตามแผนฯประจำเดือนกันยายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/08/2563 : ออกตรวจตามแผนฯประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/07/2563 : ตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-25)

76.00

25/06/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/05/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : ออกตรวจตามแผนฯประจำเดือนเมษายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-25)

52.00

25/3/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-27)

44.00

27/2/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-30)

36.00

30/1/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-24)

28.00

24/12/2562 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-29)

12.00

29/10/2562 : จัดทำแผนเพื่อออกตรวจ ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่ จำนวน 55 ราย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผู้บริหารเขตฯ ทุก 6 เดือน/ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3495

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3495

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **