ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง : 50240000-3497

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสันติภาพ ชูเพ็ง โทร.6817

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-สภาพพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ว่างเปล่าที่เสี่ยง หรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ และยวดยานที่ใช้เส้นทางร่วมกัน จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงแสว่างในพื้นที่สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว

50240300/50240300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรและประชาชนผู้อาศัยในื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในถนน ตรอก ซอย พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนดวงโคมประมาณ 150 ดวงโคม 2. ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกพื้นที่ให้สว่างไสว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,340 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 893

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 893.00 (2020-09-22)

893.00

22/9/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,340 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 893 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 888.00 (2020-08-28)

888.00

28/8/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,332 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 888 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 858.00 (2020-07-30)

858.00

30/7/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,288 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 858 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 830.00 (2020-06-25)

830.00

25/6/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,246 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 830 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 680.00 (2020-05-27)

680.00

27/5/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 1,020 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 680 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 545.00 (2020-04-29)

545.00

29/4/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 818 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 545 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 386.00 (2020-03-25)

386.00

25/3/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 579 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 386 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 256.00 (2020-02-27)

256.00

27/2/2563 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 385 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 256 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 132.00 (2020-01-30)

132.00

30/1/2563 :ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 198 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 132 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2019-12-24)

96.00

24/12/2562 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 145 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 96 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2019-11-28)

72.00

28/11/2562 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 108 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ได้ร้อยละ 72 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2019-10-29)

33.33

29/10/2562 : ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ้าเขตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ -ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ่อมแซมได้ 50 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม ร้อยะละ 33.33 จากแผนติดตั้ง 150 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้าเพื่อประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอของบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ส่งมอบงานและตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0937

ตัวชี้วัด : (1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 893.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.00

100 / 100
2
386.00

100 / 100
3
830.00

100 / 100
4
893.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **