ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50240000-3498

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร.6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530-2534) โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการอาศัยการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต ในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้มีประสิทธิภาพตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้จะต้องได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและให้มีประสิทธิภาพ

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานครดีขึ้น 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการในศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ประชุม สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะ 1.2 พัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้มีเทคนิคในการศึกษามากยิ่งขึ้น 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร 2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันอีกด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ กรุงเทพมหานครจึงควรมีมาตรการรองรับเพื่อมิให้เกิดปัญหาที่อาจจะกระทบกับเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อมิให้กรุงเทพมหานครเกิดการขาดสภาพคล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/06/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน ได้กำหนดดำเนินการจัดอบรมข้าราชการครูในสังกัด ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน ได้กำหนดดำเนินการจัดอบรมข้าราชการครูในสังกัด ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน ได้กำหนดดำเนินการจัดอบรมข้าราชการครูในสังกัด ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการและดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการและดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและเงินประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-31
สิ้นสุด :2019-12-31
ขั้นตอน 4
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรมและสำรวจวันที่จะจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 8
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **