ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50240000-3499

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องการให้เป็นไปตามลำดับขั้นทุกประการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การจัดทำสาระของหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ รักษาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสติปัญญาความคิด พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตมีความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตระหนักดีว่าความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการจัดการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสำคัญของครูผู้สอนต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งความพร้อมของครูผู้สอนจะกระทำได้หลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดประชุมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทางด้านการศึกษาสูงสุดและเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและบูรณาการด้านการศึกษาในกรุงเทพมหานครให้ไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีต้นทุนทางปัญญาในการพัฒนาทักษะพร้อมทั้งโอกาส ก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดโครงการประชุมครู ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อประโยชน์และความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะต่อไป

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครู ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ข้าราชการครู ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษา ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และระดับชาติ 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างข้าราชการครู ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 294 คน 1.2 จัดให้มีการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา และทิศทาง ในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ กรุงเทพมหานครจึงควรมีมาตรการรองรับเพื่อมิให้เกิดปัญหาที่อาจจะกระทบกับเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อมิให้กรุงเทพมหานครเกิดการขาดสภาพคล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/06/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน เตรียมประชุมและวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน เตรียมประชุมและวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน เตรียมประชุมและวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการและดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด ,ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **