ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50240000-3500

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นาสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้นำกลุ่มลูกเสือ และผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำนายหมู่ลูกเสือ และผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงเห็นควรจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทดแทนนายหมู่ลูกเสือสามัญ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้วให้เพียงพอในปีปัจจุบัน

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ตลอดจนสามารถ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 120 คน และฝึกอบรมหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด จำนวน 120 คน รวม 240 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน 1.2 นักเรียนหญิงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน 1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 60 คน 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการลูกเสือและยุวกาชาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ กรุงเทพมหานครจึงควรมีมาตรการรองรับเพื่อมิให้เกิดปัญหาที่อาจจะกระทบกับเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อมิให้กรุงเทพมหานครเกิดการขาดสภาพคล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/06/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 27,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน จะดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน จะดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการและดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบโครงการและดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **