ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50240000-3503

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร . 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีโครงการทำการเกษตร และร่วมโครงการเกษตรปลอดสารพิษของสำนักการศึกษามาโดยตลอด เพื่อเน้นเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่ใช้สารเคมี อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ยังป้อนผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย ส่งผลให้นักเรียนและชุมชนเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโรงเรียนที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างดีมาโดยตลอดและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รับประสบการณ์ตรงโดยมีอุปกรณ์อย่างครบครัน 2. เพื่อให้นักเรียนบริโภคผักที่มีประโยชน์และปลอดสารเคมี 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงาน และนำไปสู่อาชีพในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาการเกษตรตามหลักสูตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-28)

48.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศดำเนินการรวมรวมซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พืชพรรณไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-19)

36.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศดำเนินการรวมรวมซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พืชพรรณไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-11-27)

24.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศดำเนินการรวมรวมซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พืชพรรณไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประงวดแล้วตามหนังสือกท1908/00204ลว30ก.ย.62เรื่องสำนักงานเขตต่างๆขออนุมัติเงินประจำงวดที่1ครั้งที่6งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3503

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3503

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **