ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50240000-3505

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากถูกโจรกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดและการมีแหล่งอบายมุขเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครูและนักเรียนอีกทั้งทางราชการเกิดความเสียหาย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและระวังไม่ให้เกิดอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครุกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทั้ง 6 โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 โรงเรียน มัความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน - สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แรงเรียนในสังกัดเขตราษฎร์บูรณะครบ 6 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ทั้ง 6 โรงเรียนอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กันยายน 2563 จำนวน 287,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-22)

90.00

22/09/2563 : ทั้ง 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 287,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/08/2563 : โรงเรียน 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 287,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : โรงเรียน 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 287,000.-บาท เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 287,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 574,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/06/2563 : อยุ่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : โรงเรียน 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 287,000.-บาท เดือนเมษายน 2563 จำนวน 287,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 574,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน โรงเรียน 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม2563 จำนวน 287,000.-บาท เดือนกุมภาพันธ์2563 จำนวน 287,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 574,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม2562 จำนวน 287,000.-บาท เดือนพฤศจิกายน2562 จำนวน 287,000.-บาท เดือนธันวาคม จำนวน 287,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 861,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนต.ค.2562 , พ.ย. 2562 ,ธ.ค.2562 ,ม.ค.63และก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-28)

48.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนต.ค.2562 , พ.ย. 2562 ,ธ.ค.2562 และม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-19)

36.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนต.ค.2562 , พ.ย. 2562 และ ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-11-27)

24.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม2562 เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประงวดแล้วตามหนังสือกท1908/00204ลว30ก.ย.62เรื่องสำนักงานเขตต่างๆขออนุมัติเงินประจำงวดที่1ครั้งที่6งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทั้ง 6 โรงเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3505

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3505

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **