ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก : 50240000-3512

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-หลังคา อาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ พื้นสนามเอนกประสงค์ มีสภาพชำรุด ไม่สะดวกแก่การใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. หลังคาและอาคารโรงอาหารมีสภาพรั่วซึมและชำรุดทรุดโทรม 2. ช่องขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไม่สามารถขนย้ายได้ 3. พื้นสนามเอนกประสงค์ และถนนโรงเรียนมีระดับต่ำ จำเป็นต้องปรับปรุงให้สูงกว่าระดับเดิมเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น 4. บ่อพักและรางวีเดิมมีระดับต่ำจำเป็นต้องปรับระดับเพื่อรองรับน้ำจากพื้นสนามเอนกประสงค์และถนน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2562 1. ปรับปรุงโรงอาหาร 1 แห่ง 2. ปรับปรุงห้องน้้ำนักเรียนชาย 1 แห่ง 3. ปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียน 1 แห่ง 4. ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

24/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2562 1. ปรับปรุงโรงอาหาร 1 แห่ง 2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 1 แห่ง 3. ปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียน 1 แห่ง 4. ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. 1 แห่ง และเบิกจ่ายแล้วตามสัญญาจ้างเลขที่ ขรณ1/2563 เป็นเงิน 1,326,210.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-26)

85.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-28)

80.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-19)

75.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 9
:ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **