ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50240000-3514

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวญานิศา คำปราชญ์ โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการครอบครัวรักการอ่าน เป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านหนังสือที่เปรียบเสมือนขุนคลังทางปัญญาของผู้คนในสังคมที่สนใจใฝ่เรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์หลักของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตามกระแสของสังคมพหุนิยม ดังนั้น การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว รุ้จักแสวงหาข้อมูล ความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ให้เหมาะสม นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง เกิดการเชื่อมโยงความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และที่สำคัญ คือ การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สนใจอ่านหนังสือให้มากขึ้น ช่วยเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 3. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้งๆละ 50 คน รวม 150 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1204/2020 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่องอนุมัติปิดบริการบ้านหนังสือศุูนย์นันทนาการชุมชนสวนเฉลิมพระเกียรติให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 1204/3172 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่องขออนุมัติปิดบริการบ้านหนังสือศูนย์นันทนาการชุมชนนันทนาการชุมชนสวนเฉลิมพระเกียรติเขตราษฎร์บุูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวด
:17%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวด
:17%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเงินยืม
:22%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเงินยืม
:22%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเงินยืม
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 1- 6
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 1
:35%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 2
:35%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:ชดใช้เงินยืม
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 2
:43%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:43%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:48%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 3
:48%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 3
:56%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:56%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:61%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 9
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 4
:61%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 10
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 4
:69%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 10
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:69%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 11
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:74%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 11
:จัดกิจกรรมครั้งที 5
:74%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 12
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 5
:82%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 12
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:82%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 13
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:87%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 13
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 6
:87%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 14
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 6 จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม
:100%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 14
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายชดใช้เงินยืม
:100%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **