ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการศุนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Babgkok Fast & Clear : ฺฺBFC) : 50240000-3538

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

นางสาวอามีณี ยูนุ 0-2427-7878 ต่อ 6812-6813

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้ประชาชนเข้าถึง หรือเข้าสู่บริการสาธารณะบางประเภทได้ ดังนั้นคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการให้บริการของสำนักงานเขตด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการให้บริการประชาชนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นที่พอใจของประชาชน จึงมีโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้น

50240200/50240200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 3 เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับปรับปรุงการให้บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

เป้าหมายของโครงการ

ให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความพึงพอใจ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 5 คะแนน ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-20)

92.00

20/08/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้รัอยละ 96.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-07-06)

84.00

06/07/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้รัอยละ 93.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-25)

76.00

25/06/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้รัอยละ 94.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-25)

68.00

25/05/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้รัอยละ 96.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน เมษายน 2564 ได้รัอยละ 94.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-25)

52.00

25/03/2564 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้รัอยละ 95.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-02-25)

44.00

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้รัอยละ 96.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-01-26)

36.00

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้รัอยละ 96.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-22)

28.00

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ได้รัอยละ 96.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้รัอยละ 94.81

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-10-27)

12.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้รัอยละ 96.75 /

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้บริการในศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-950

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.868

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.03

100 / 100
2
48.39

100 / 100
3
70.87

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **