ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50240000-3558

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

47

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 47

นายชัยโรจน์ สุวรรณกาญจน์ โทร .6825-26

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปด้วยความต่อเนื่องตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3. เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดทำสวนถนนริมทางซอยสุขสวัสดิ์ 30 บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 ขนาดพื้นที่ 1,899 ตารางเมตร 2 ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณสวนหมากทางเลียบทางด่วน ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ขนาดพื้นที่ 850 ตารางเมตร 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ดอกแบบคงทนถาวรบนสะพานข้ามคลองบางปะกอก ถนนราษฎร์บูรณะ ขนาดพื้นที่ 240 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-02-23)

47.00

23/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-01-26)

39.00

26/01/2564 : สำรวจข้อมูลพื้นที่เขต เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

22/12/2563 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายการจัดซื้อ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-24)

17.00

24/11/2563 : สำรวจ จัดหาวัสดุ เพื่อทำรายการจัดซื้อ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : ออยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0943

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **