ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50240000-6307

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวสุวรรณี สุนทรมณีโชติ โทร.6808

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับรุนแรง รวมทั้งเป็นทางผ่านการนำเข้า การส่งออก และเป็นจุดพักยาเสพติด จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแบบบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายในการลดระดับปัญหา ให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการย้ายถิ่นของแรงงานจากต่างจังหวัด และจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นประชากรแฝงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงยากต่อการควบคุม ดูแล ซึ่งผลการปราบปรามทั้งผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สามารถจับกุม ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งกำหนดมาตรการสนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ให้กระจายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 65 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-25)

40.00

25/07/2564 : ยกเลิกตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6301/936 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำหนดให้งดกิจกรรมใดๆที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำหนดให้งดกิจกรรมใดๆที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำหนดให้งดกิจกรรมใดๆที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-28)

40.00

28/06/2564 : เนื่องจากมีข้อกำหนดที่ออกตามพรก.ฉุกเฉิน ให้งดการจัดอบรม กิจกรรม ประชุม รวมตัวกันเกิน 20 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : เนื่องจากมีประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานคร ให้งดการจัดอบรม กิจกรรม ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : เนื่องจากมีประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานคร ให้งดการจัดอบรม กิจกรรม ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-12)

40.00

12/03/2564 : ติดต่อประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : ตรวจสอบทะเบียนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เขตราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : จัดทำกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

12/23/2020 : วางแผนการดำเนินงาน, ขออนุมัติเงินงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : จัดทำรายละเอียดเพื่อขอเงินงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดการโครงการ เชิญวิทยากร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตเข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการเขต และสำนักอนามัยทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-6307

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-6307

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0948

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **