ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : 50250000-3329

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรินทร์ พานประเสริฐสม โทร.5309

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ การสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป้าประสงค์ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก รายการร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักงานเขตดอนเมืองจึงได้จัดทำโครงการการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อสอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าวและเพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้พิการใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการอำนวยความสะดวก เมื่อมาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-02)

100.00

2/9/2562 : - จัดทำแบบรายงาน (Checklist) ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิม ส่งให้ สนย. ภายในเดือนธันวาคม 2562 - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เคาท์เตอร์บริหาร ที่จอดรถคนพิการ - จัดทำแบบรายงาน (Checklist) ครั้งที่ 2 ส่งให้ สนย. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 - จัดทำแบบรายงานแสดงภาพสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานแล้ว ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-16)

90.00

16/8/2562 : จัดทำแบบรายงาน (Checklist) ครั้งที่ 2 ส่งให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-22)

80.00

22/7/2562 : - ประสานสำนักการโยธาเพื่อขอคำปรึกษาในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก - ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายโยธาสำรวจสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเขตเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก - จัดทำแบบ check list ครั้งที่ 2 ส่งสำนักการโยธา ภายในวันที่ 15 ส.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-20)

70.00

20/6/2562 : จัดส่งแบบlei;0ให้สำนักการโยธาแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายโยธา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมจัดส่งรายงานรอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-17)

65.00

17/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดส่งแบบให้สำนักการโยธาแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายโยธา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะจัดส่งรายงานรอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-29)

60.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดส่งแบบให้สำนักการโยธาแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายโยธา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะจัดส่งรายงานรอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-22)

50.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดส่งแบบให้สำนักการโยธาแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายโยธา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-02-25)

20.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานสำนักงานโยธาเรื่องรายละเอียดของโครงการออกแบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-01-15)

15.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักยุทธศาสตร์ฯ และสำนักการโยธา เรื่องนิยามตัวชี้วัดและประสานฝ่ายโยธาเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-21)

15.00

21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักยุทธศาสตร์ฯ เรื่องนิยามตัวชี้วัดและประสานฝ่ายโยธาเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-13)

15.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายโยธาพิจารณาและจัดทำโครงการออกแบบปรับปรุงจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-18)

10.00

18/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการการออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหารเขต

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนและพิจารณาตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายโยธาเพื่อออกแบบและจัดทำรายการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักการโยธา
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0852

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **