ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50250000-3362

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร. 5337

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 โดยกำหนดการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โดยในส่วนของสำนักงานเขตดอนเมือง มีชุมชนที่ได้ประกาศตามระเบียบ-กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ที่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าฟิล์ม เป็นต้น การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ในการทำงานคณะกรรมการชุมชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการชุมชนร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม ของชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ๒ เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน และใช้ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ได้รับมอบหมายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 95 ชุมชน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง ชุมชนละ 5,000.-บาทต่อเดือน จำนวน 46 ชุมชน 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201–500 หลัง ชุมชนละ 7,500.-บาทต่อเดือน จำนวน 38 ชุมชน 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป ชุมชนละ 10,000.-บาทต่อเดือน จำนวน 11 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : -รวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ส.ค. 62 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อจ่ายให้กับชุมชนฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 62 และเตรียมจัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 17 ก.ย. 62 -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ 48 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนโกสุมสามัคคี 1, ชุมชนโกสุมสามัคคี2, ชุมชนโกสุมรวมใจ1, ชุมชนเทพประทาน, ชุมชนบูรพา 7, ชุมชนบุญมาก, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเงิน, ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีรวมใจ, ชุมชนไผ่เขียววิลล่า, ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว, ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, ชุมชนแม่ทองก้อน, ชุมชนศรีดอนเมือง, ชุมชนศรีกาญจน์, ชุมชนสะพานปูน, ชุมชนสุวรรณี, ชุมชนสุขวัลย์นคร, ชุมชนร่มเย็น1, ชุมชนกัญจเพชรวิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า5, ชุมชนวิภาลัย, ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชน นปอ., ชุมบัณฑิตโฮม, ชุมชนร่วมพัฒนา, ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนอมรพันธ์, ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่, ชุมชนเปรมประชา, ชุมชนเวียงเทพ9, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนปิ่นเจริญ2, ในเดือนสิงหาคม 2562 ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53 ในเดือน ส.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.52 จำนวนชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 48 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-18)

90.00

18/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -รวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ก.ค. 62 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ 48 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนสามัคคี 1, ชุมชนโกสุมสามัคคี2, ชุมชนโกสุมรวมใจ1, ชุมชนเทพประทาน, ชุมชนบูรพา 7, ชุมชนบุญมาก, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเงิน, ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีรวมใจ, ชุมชนไผ่เขียววิลล่า, ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว, ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, ชุมชนแม่ทองก้อน, ชุมชนศรีดอนเมือง, ชุมชนศรีกาญจน์, ชุมชนสะพานปูน, ชุมชนสุวรรณี, ชุมชนสุขวัลย์นคร, ชุมชนร่มเย็น1, ชุมชนกัญจเพชรวิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า5, ชุมชนวิภาลัย, ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชน นปอ., ชุมบัณฑิตโฮม, ชุมชนร่วมพัฒนา, ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนอมรพันธ์, ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่, ชุมชนเปรมประชา, ชุมชนเวียงเทพ9, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนปิ่นเจริญ2, ในเดือนสิงหาคม 2562 ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53 ในเดือน ก.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.34

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-20)

80.00

20/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พ.ค. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มิ.ย. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจ -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,ชุมชนศุภลักษณ์ ในเดือน มิ.ย.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.36

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-23)

70.00

23/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เม.ย. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน พ.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจ -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์ ในเดือน พ.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.83

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-23)

60.00

23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มี.ค. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มี.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์ ในเดือน เม.ย. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.56

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-22)

50.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มี.ค. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มี.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์ และในเดือน มี.ค. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.22

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-15)

40.00

15/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ ประจำเดือน ม.ค. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังไพเวช, ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ, ชุมชนศุภลักษณ์ ในเดือน ก.พ. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-20)

30.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ ส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำเดือน ม.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันประชุมกรรมการชุมชน -ได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมดังนี้ ชุมชนดาวทอง, ชุมชนศรีสุข-ญาดา, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนสวนฝรั่ง, ชุมชนแหลมทอง, ชุมชนธนิกา, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนกัญจเพชร, ชุมชนเสริมปรีดี, ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร, ชุมชนธนินทร2, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชนไผ่เขียววิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า 5, ชุมชนพิณฑุมาธานี, ชุมชนทัดชาวิลล่า, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนปิ่นเงิน ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนจักรพงษ์3, ชุมชนบูรพา7, ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนศรีกาญจน์, ชุมชนอุบล-แอร์พอร์ตสามัคคี ในเดือน ม.ค. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 92.95

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-24)

20.00

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ ส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำเดือน ธ.ค. 61 เพื่อจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันประชุมกรรมการชุมชนฯ ได้จัดทำแผนชุมชนเพิ่มเติมอีกดังนี้ ชุมชนพิณฑุมาธานี,ชุมชนไผ่เขียววิลล่า,ชุมชนบูรพา7, ชุมชนอมรพันธ์,ชุมชนร่วมมิตรฯ, ชุมชนเวียงเทพ9,ชุมชนปิ่นเงิน,ชุมชนปิ่นทอง ในเดือน ธ.ค. 61 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 92.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-21)

10.00

2018-12-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ ส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำเดือน พ.ย. 61 ยอดเงิน 343,819.- บาท (เพื่อจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในวันประชุมกรรมการชุมชนฯ) ได้จัดทำแผนชุมชนแล้ว 5 ชุมชนได้แก่ 1.ชุมชมรวมใจ1 2.ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 3.ชุมชนปิ่นเจริญ2 4.ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่ 5.ชุมชนศิริสุข ในเดือน พ.ย. 61 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-18)

5.00

18/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2561 -จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแก่ชุมชน (เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ตุลาคม 61 ยอดเงิน = 370,194.10 บาท) ในเดือนตุลาคม 2561 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นระดับ 90.53

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-25)

5.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเบิกประจำเดือน ตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละ50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.5300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.26

100 / 100
2
11.58

100 / 100
3
11.58

100 / 100
4
50.53

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **