ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50250000-3364

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฑีราภรณ์ นาโสก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขตชานเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท มีพื้นที่ 34.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่พบ คือ ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และการติดตามของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่เป็นไปอย่างทั่วถึง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 3. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี 4. เพื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนรายใหม่ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท 4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-29)

100.00

2019-8-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 44 ราย 1,045,452.41 1,734 ราย 240,905,710.21 75 ราย 98,917,998.15 1,911 ราย 242,244,320.39 บำรุงท้องที่ 90 ราย 9296.3 3,146 ราย 2,090,107.84 90 ราย 9,785.57 3,165 ราย 2,124,963.89 ป้าย 62 ราย 105,030 2,247 ราย 14,661,753.75 75 ราย 147,174.40 2,268 ราย 14,928,739.62 รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 129 % ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 6 ราย 2,074,628.93 บาท บำรุงท้องที่ 3 ราย 1,284.80 บาท ป้าย 16 ราย 16,670 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.34 (2019-07-24)

79.34

24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 94 ราย 100,234,915.97 1,690 ราย 239,860,257.80 124 ราย 6,046,671.07 1,836 ราย 143,326,322.24 บำรุงท้องที่ 155 ราย 71,290.82 3,056 ราย 2,080,811.54 155 ราย 73,658.28 3,075 ราย 2,115,178.32 ป้าย 107 ราย 138,701.00 2,185 ราย 14,556,723.75 101 ราย 167,176.10 2,193 ราย 14,781,565.22 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 6 ราย 2,074,628.93 บาท บำรุงท้องที่ 2 ราย 744.60 บาท ป้าย 17 ราย 45,740 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.58 (2019-06-25)

76.58

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 110 ราย 3,822,060.60 1,596 ราย 139,625,341.83 157 ราย 60,626,750.13 1,712 ราย 137,279,651.17 บำรุงท้องที่ 277 ราย 233,904.50 2,901 ราย 2,009,520.72 277 ราย 234,810.32 2920 ราย 2,041,520.01 ป้าย 98 ราย 223,615.00 2,078 ราย 14,418,022.75 115 ราย 618,466.30 2,092 ราย 14,614,389.12 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 1 ราย 8,357.14 บาท บำรุงท้องที่ 8 ราย 1,437.40 บาท ป้าย 10 ราย 30,016 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-24)

60.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 138ราย 60,517,663.60 1,486 ราย 135,803,281.23 155 ราย 3,447,087.89 1,400 ราย 76,652,901.04 บำรุงท้องที่ 370ราย 175,893.16 2,624 ราย 1,785,616.22 372 ราย 181,759.45 2,643 ราย 1,806,709.72 ป้าย 176 ราย 1,988,047.00 1,980 ราย 14,194,407.75 191 ราย 2,425,176.90 1,977 ราย 13,995,922.82 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 5 ราย 2,222,557.51 บาท บำรุงท้องที่ 8 ราย 1,437.40 บาท ป้าย 10 ราย 30,016 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-24)

50.00

24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 154 ราย 12,112,532.76 1,348 ราย 75,285,617.63 249 ราย 28,262,930.94 1,400 ราย 73,205,813,15 บำรุงท้องที่ 436 ราย 438,300.34 2,254 ราย 1,609,723.06 436 ราย 440,565.03 2,271 ราย 1,624,950.27 ป้าย 209 ราย 1,942,658.00 1,804 ราย 12,206,360.75 362 ราย 3,733,705.45 1,786 ราย 11,570,745.92 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 3 ราย 164,157.50บาท บำรุงท้องที่ - ราย - บาท ป้าย 13 ราย 80,463.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-25)

40.00

2019-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 339 ราย 21,297,207.97 1,194 ราย 63,173,084.47 359 ราย 22,806,518.69 1,152 ราย 44,942,882.21 บำรุงท้องที่ 590 ราย 543,693.61 1,818 ราย 1,171,422.72 597 ราย 547,785.34 1,835 ราย 1,184,385.24 ป้าย 660 ราย 5,191,374.00 1,595 ราย 10,263,702.75 581 ราย 3,952,321.18 1,424 ราย 7,837,040.47 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 1 ราย 6,825 บาท บำรุงท้องที่ 3 ราย 306.40 บาท ป้าย 14 ราย 31,330.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-22)

30.00

22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษี ยอดประเมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 371 ราย 13,713,593.71 676 ราย 31,320,331.86 372 ราย 8,037,239.08 657 ราย 20,314,934.11 บำรุงท้องที่ 359 ราย 312,518.42 1,005 ราย 518,599.03 360 ราย 313,353.09 1,015 ราย 527,116.48 ป้าย 776 ราย 1,653,663.00 776 ราย 3,913,161.75 190 ราย 612,438.60 742 ราย 3,498,727.29 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 7 ราย 6,089,214.48 บำรุงท้องที่ 4 ราย 1,137.76 ป้าย 19 ราย 47,810.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-25)

20.00

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562 ภาษี ยอดประมิน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บ ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 170 ราย 7,219,574.25 170 ราย 349,351.78 144 ราย 2,964,899.85 169 ราย 11,471,997.18 บำรุงท้องที่ 5 ราย 2,749.00 17 ราย 2,773.05 369 ราย 140,890.37 559 ราย 175,219.47 ป้าย 206 ราย 1,269,826.00 47 ราย 273,602.30 190 ราย 612,438.60 348 ราย 1,186,706.25 ***รายใหม่*** ภาษี โรงเรือนและที่ดิน 7 ราย 2,073,546.07 บำรุงท้องที่ 5 ราย 2,749.00 ป้าย 22 ราย 18,452.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-24)

20.00

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ภาษี ยอดประมิน ยอดจัดเก็บ โรงเรือนและที่ดิน 55 ราย 3,908,031.43 17 ราย 349,351.78 บำรุงท้องที่ 16 ราย 2,747.53 17 ราย 2,773.05 ป้าย 41 ราย 223,353.00 47 ราย 273,602.30 ***รายใหม่*** ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8 ราย 3,435,476.07 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 3 ราย 96.40 บาท ภาษีป้าย 10 ราย 14,615.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-26)

15.00

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ภาษี ยอดประมินประจำเดือน ยอดประเมินสะสม ยอดจัดเก็บประจำเดือน ยอดจัดเก็บสะสม โรงเรือนและที่ดิน 4 ราย 64,457.14 44 ราย 5,876,824.33 8 ราย 6,395,031.59 81 ราย 7,933,593.41 บำรุงท้องที่ 53 ราย 4,907.40 158 ราย 26,577.62 57 ราย 19,163.42 163 ราย 31,179.57 ป้าย 39 ราย 126,808.00 103 ราย 204,060.75 59 ราย 142,344.80 101 ราย 222,145.35 ***รายใหม่*** ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1 ราย 12,000.00 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 6 ราย 149.70 บาท ภาษีป้าย 16 ราย 26,330.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-24)

5.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งโครงการได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ เดือนตุลาคม 2561 ภาษี ยอดประมิน ยอดจัดเก็บ โรงเรือนและที่ดิน 40 ราย 5,812,367.19 73 ราย 1,538,561.82 บำรุงที่ดิน 105 ราย 10,881.52 106 ราย 12,016.15 ป้าย 42 ราย 64,122.75 42 ราย 79,800.55 ***รายใหม่*** ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4 ราย 402,612.18 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 11 ราย 4,265.50 บาท ภาษีป้าย 22 ราย 36,167.75 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานภาคสนามและกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกสำรวจโรงเรือน ป้าย ที่ดิน ในพื้นที่
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ไม่เคยยื่นแบบเพื่อเสียภาษี
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0849

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 : 129.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
24.19

100 / 100
3
75.11

100 / 100
4
129.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **