ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท : 50250000-3365

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฑีราภรณ์ นาโสก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งคือการประเมินภาษีแล้ว ผู้รับประเมินชำระเงินภาษี ตามที่พนักงานเก็บภาษีเรียกเก็บภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกิดจากผู้รับประเมินขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทลงโทษในการไม่ชำระค่าภาษี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระ พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่้มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มาบังคับให้กับลูกหนี้ค้างชำระ

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีลูกหนี้ค้างชำระลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ได้ไม่น้อยกว่า 25% ของยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-29)

100.00

2019-8-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้มาชำระภาษี/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 150,115.73 100 บำรุงท้องที่ 11,352.60 5,844.60 51.48 ป้าย 127,740.00 127,740 100 รวม 3 ภาษี 289,208.33 283,700.33 98.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.45 (2019-07-24)

61.45

24/7/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้มาชำระภาษี/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 113,987.14 75.93 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 5,704.20 50.25 ป้าย 127,740.00 บาท 117,740 92.17 รวม 289,208.33 237,431.34 82.10 ***หมายเหตุ เดือนกรกฎาคมมีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนมาชำระจำนวน 1 ราย เป็นเงิน 12,880.00 บาท ส่วนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายไม่มียอดลูกหนี้มาชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-06-25)

57.00

25/6/2562 :อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้มาชำระภาษี/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 92,857.14 61.86 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 5,704,20 50.25 ป้าย 127,740.00 บาท 117,740 92.17 ***หมายเหตุ เดือนมิถุนายนไม่มีลูกหนี้มาชำระเงินทั้ง 3 ภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-05-24)

57.00

24/05/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้มาชำระภาษี/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 92,857.14 61.86 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 5,704.20 50.25 ป้าย 127,740.00 บาท 117,740 92.17 ***หมายเหตุ เดือนพฤษภาคมไม่มีลูกหนี้มาชำระเงินทั้ง 3 ภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-04-24)

57.00

24/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 92,857.14 61.86 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 5,704.20 50.25 ป้าย 127,740.00 บาท 117,740 92.17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-03-25)

55.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 92,857.14 61.86 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 5,704.20 50.25 ป้าย 127,740.00 บาท 107,740 84.34

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-02-22)

54.00

22/2/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 82,857.14 55.20 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 3,919 34.52 ป้าย 127,740.00 บาท 83,185 65.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-01-25)

52.00

อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 82,857.14 55.20 บำรุงท้องที่ 11,3520.60 บาท 3,524.00 31.04 ป้าย 127,740.00 บาท 83,185 65.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.48 (2018-12-25)

50.48

2018-12-25 : อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 69,428.57 46.25 บำรุงท้องที่ 11,352.60 บาท 3,375.40 29.73 ป้าย 127,740.00 บาท 73,185.00 57.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-26)

10.00

อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้ ลูกหนี้/ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 69,428.57 46.25 บำรุงท้องที่ 11,3520.60 บาท 2,610.80 23.00 ป้าย 127,740.00 บาท 63185 49.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-24)

5.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งมีผลดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม ดังนี้ ลูกหนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด /บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 56,000.00 37.30 บำรุงท้องที่ 11,352.60 80.40 0.71 ป้าย 127,740.00 53,185.00 41.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทลงโทษของการค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทลงโทษของการค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามทวงถามผู้ค้างชำระ โดยออกพบผู้รับประเมินยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับประเมินและดำเนินการตามระเบียบฯ
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ิติดตามทวงถามผู้ค้างชำระ โดยออกพบผู้รับประเมินยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้รับประเมินและดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551ฯ
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0850

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
51.07

100 / 100
2
53.54

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
98.09

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **