ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50250000-3376

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329-30

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น มากอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 172 ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จำทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จึงรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด และแยกมูลฝอยโดยการนำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น นำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บทำลาย และประหยัดงบประมาณ

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของ พื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตดอนเมือง ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการหมักเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และขยายผลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน 30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-15)

95.00

15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอด และแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-19)

90.00

19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 -ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-16)

70.00

16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-17)

60.00

17/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอด และแจกจ่ายประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-19)

50.00

19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายประชาชน พร้อมกับสาธิตให้กับประชาชนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-20)

40.00

20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักและคิดแยกขยะอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-18)

30.00

18/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - ดำเนินการซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมักชีวภาพ และทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักคัดแยกอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-20)

20.00

20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - ขอเห็นชอบซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-26)

5.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดอบรมบรรยายหรือสาธิตเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์ ที่ได้รับให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและประชาชนกลุ่มเป้าหมายจัดเป็นกลุ่มย่อย ครั้งละประมาณ 10-20 คน โดยเจ้าหน้าที่วิทยากรของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุ อุปกรณ์การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วขยายผลตามโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0874

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.40

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.60

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **