ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง : 50250000-3378

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329-30

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ “โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เปลือกผักผลไม้) ที่จัดเก็บไม่น้อยกว่า ๕๐ ตันต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 796 ตัน 30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 790 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-15)

95.00

15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้จำนวน 762 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-19)

90.00

19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้จำนวน 651 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้จำนวน 591 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-16)

70.00

16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 483 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-18)

60.00

18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพือนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 431 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-19)

50.00

19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ นำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้จำนวน 416 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-20)

40.00

20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 465 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-16)

30.00

16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 481 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-20)

20.00

20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 454 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 463.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-26)

5.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานร่วมบูรณาการดำเนินการประกอบด้วย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจข้อมูลและประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เปลือกผักผลไม้)
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือถึงสถานศึกษา สถานประกอบการขอความร่วมมือให้คัดแยกขยะอินทรีย์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:รณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และนัดเวลาจัดเก็บขยะอินทรีย์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าจัดเก็บขยะอินทรีย์ (ขยะเศษอาหาร) ตามเวลาที่นัดหมาย แล้วนำมารวมที่ศูนย์รวมขยะลานจอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และประสานให้เกษตรกรมารับ ส่วนเปลือกผักผลไม้นำไปทำปุ๋ยหมักที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดต่อเกษตรกรมารับขยะอินทรีย์จากอาคารสถานประกอบการ ร้านค้า ฯลฯ ในพื้นที่เขต
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 8
:ประสานขอข้อมูลปริมาณขยะจากเกษตรที่มาจัดเก็บขยะอินทรีย์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 9
:เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์ที่จัดเก็บได้
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0874

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.40

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.60

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **