ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง : 50250000-3382

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพัทยา ไล่ชะพิษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทร.5329-30

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ขยายมีการพัฒนาที่ดินให้เป็นพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียวส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณมูลฝอยจาก กิ่งไม้ใบไม้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่สาธารณะที่เขตดอนเมืองรับผิดชอบมีจำนวนต้นไม้ยื่นต้นซึ่งต้องมีการตัดแต่งอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง จำนวนไม้น้อยกว่า 5,000 ต้น และยังมีต้นไม้ที่ประชาชนปลูกเองโดยกรุงเทพมหานครต้องมีการจัดการให้เรียบร้อย เป็นปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการกำหนดหาแนวทางดำเนินการแก้ไขเพื่อลดปริมาณมูลฝอยและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีแนวความคิดลดปริมาณมูลฝอย และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าโดยการจัดทำโครงการ “ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง” บริเวณพื้นที่บนโฉนดเลขที่ 106374 เลขที่ดิน 5535 และโฉนดเลขที่ 16387 เลขที่ดิน 10 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 14 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา และพื้นที่ภายในโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา เลขที่ 153/34ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง พื้นที่ 3 งาน โดยมีศูนย์สาธิตการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ความรู้กรรมวิธีในการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน สถานประกอบการ โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ให้แก่พืชผักเศรษฐกิจ ผักสวนครัวต่างๆ นอกจากนั้นยังนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี วิธีการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนตลอดไป

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำมูลฝอยย่อยสลายได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อเผยแพร่วิธีการทำปุ๋ยหมัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สถานประกอบการ และโรงเรียนในพื้นที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ทำปุ๋ยไว้ใช้เอง 6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุปลูก และปุ๋ยเคมี

เป้าหมายของโครงการ

1. นำกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งในพื้นที่สาธารณะ การบริการประชาชน และเศษหญ้าจากการพัฒนาพื้นที่รกร้างริมทาง ถนน ซอย สาธารณะ ใน พื้นที่เขตดอนเมืองมาบดย่อย อย่างน้อย 1,000 ตัน/ปี 2. ปริมาณมูลอินทรีย์ ที่จัดเก็บในพื้นที่เขต หมู่บ้าน ชุมชน ตลาด นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/ปี 3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับคุณภาพดินและเพิ่มอินทรีย์สารให้แก่ต้นไม้ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ปีละไม่น้อยกว่า 650 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ได้จำนวน 341 ตัน 30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ได้จำนวน 337 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-15)

95.00

15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ใบไม้ ได้จำนวน 328 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-19)

90.00

19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ได้ 271 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ใบไม้ ได้จำนวน 241 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-16)

70.00

16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ ใบไม้ ได้จำนวน 279 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-18)

60.00

18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ได้จำนวน 215 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-19)

50.00

19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ บไม้ เศษผักผลไม้ ได้จำนวน 246 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-20)

40.00

20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - รวบรวมกิ่งไม้ใบไม้ วัชพืช หมักทำปุ๋ย ได้ 240 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-16)

30.00

16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 -ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จำนวน 263 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-20)

20.00

20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - คัดแยกและบดกิ่งไม้ใบไม้ ทำปุ๋ยหมัก ได้จำนวน 237 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - คัดแยกและบดกิ่งไม้ใบไม้ ทำปุ๋ยหมักได้ จำนวน 247 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-26)

5.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า , ในพื้นที่สาธารณะและบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ตามแผนฯ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ (กิ่งไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) รอเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บนำไปบดย่อยให้มีขนาดเล็ก
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:นำมูลฝอยอินทรีย์ (กิ่งไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) ที่บดย่อยแล้วหมักทำปุ๋ยอินทรีย์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมและชานหญ้าในพื้นที่เขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุป และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขต
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0874

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.40

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.60

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **