ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50250000-3397

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร 5339

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 โดยกำหนดการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน โดยในส่วนของสำนักงานเขตดอนเมือง มีชุมชนที่ได้ประกาศตามระเบียบ-กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชนที่ชุมชน พ.ศ.2555 ที่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าฟิล์ม เป็นต้น การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ในการทำงานคณะกรรมการชุมชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการชุมชนร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมของชุมชน สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 95 ชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2. เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน และใช้ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕55 จำนวน 95 ชุมชน จำนวน 12เดือน ดังนี้ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง ชุมชนละ 5,000.-บาทต่อเดือน จำนวน 46 ชุมชน 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201–500 หลัง ชุมชนละ 7,500.-บาทต่อเดือน จำนวน 38 ชุมชน 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป ชุมชนละ 10,000.-บาทต่อเดือน จำนวน 11 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -สำหรับเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน กันยายน 2563 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว และจะจ่ายในวันสิ้นเดือนกันยายน 2563 -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน สิงหาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 95.18 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน, พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน กรกฎาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เตรียมจ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563 ส่วนเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายฯ -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน มิถุนายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 92.64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-20)

70.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน 2563 ให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ ส่วนเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารเพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน พฤษภาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.10

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 2563 ให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ ส่วนเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารเพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 95.12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวมเอกสารเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.15

** ปัญหาของโครงการ :-ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายเงินกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ส่วนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลัง -งดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น สำคัญ จึงงดการประชุมคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานเขตดอนเมือง จะดำเนินการจัดประชุมฯ ตามปกติต่อไป -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 95.16

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารกรรมการชุมชนประจำเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เอกสารส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนประจำเดือน พ.ย.62 -ในเดือน มกราคม 2563 จะจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 30 มกราคม 63 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน ธันวาคม 2562 ความพึงพอใของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.42

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนประจำเดือน พ.ย.62 -ในเดือน ธันวาคม 2562 จะจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 26 ธันวาคม 62 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนประจำเดือน ต.ค.62 -ในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 งดประชุมกรรมการชุมชนเนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **