ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50250000-3398

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธเนศ โทนสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ โทร 5339

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีประชาชนหนาแน่นเกือบ 10 ล้านคน ในกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานมากมาย ซึ่งคนเหล่านี้เมื่ออยู่รวมกัน ควรเป็นกระบวนการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนและครอบครัวปกติคนต้องมีกลไกและกระบวนการที่เป็นระบบและดำเนินการเชิงบูรณาการงานนโยบายด้านแผนต่าง ๆ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ทำในด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ และการร่วมมือกันในการมีชีวิตอยู่รวมกันการจัดระบบกลไกการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้กลุ่มคนเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและต้องถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องเป็นการทำงานแบบองค์รวมที่ระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และหลายอาชีพ ที่ต้องประสานทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังใจ และกำลังทรัพย์ อุปกรณ์มาร่วมกันและการทำงานดังกล่าวกับคนๆหนึ่ง ต้องมองทั้งระบบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการคุ้มครอง พิทักษ์ปกป้องกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสและดำเนินการเชิงพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิภาพกลุ่มดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้กำหนดทิศทางในเชิงป้องกัน พัฒนาเสริมศักยภาพและการพิทักษ์คุ้มครองให้คนเหล่านี้ได้รับการบริการและสามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชนสังคมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนากลไกให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลัก มีประชาชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้การส่งเสริมและพัฒนากลไก และนำเครื่องมือไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสมาชิกในครอบครัว และกลุ่มเป้าหมาย อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการขยายการทำงานและบริการอย่างทั่วถึง เกิดกระบวนการแกนนำและความ-เข้มแข็งมั่นคงของครอบครัวชุมชนได้ให้ดีที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุ-วัตถุประสงค์ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกลไกการประสานงานแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการพัฒนาคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 คนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน(อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครช่วยคนพิการ) รวม 4 คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562– กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว -ในเดือน สิงหาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.66 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กรกฎาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มิถุนายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 95.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-20)

70.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พฤษภาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.16

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 97.58

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.16

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 92.78

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ม.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 92.66

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 4.74

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **