ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50250000-3399

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธเนศ โทนสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ โทร 5339

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีประชาชนหนาแน่น ในกลุ่มคนเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ ในชุมชนและยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ ควรจะมีการพิจารณาเป็นกระบวนการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนและครอบครัวปกติคนต้องมีกลไกและกระบวนการที่เป็นระบบและดำเนินการเชิงบูรณาการงานนโยบายด้านแผนต่าง ๆที่กำหนดให้ท้องถิ่นต้องดำเนินการทำในด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดการเรียนรู้และการร่วมมือกันในการมีชีวิตอยู่รวมกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัดระบบกลไกการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้กลุ่มคนเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคมเป็นเรื่องจำเป็นและต้องถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องเป็นการทำงานแบบองค์รวมที่ระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงานและหลายอาชีพที่ต้องประสานทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังใจ และกำลังทรัพย์ อุปกรณ์มาร่วมกันและการทำงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาศักยภาพด้านชุมชน สังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านชุมชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี ๒ คน และ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ราย รวม ๔ คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562– กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว -ในเดือน สิงหาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 92.66 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กรกฎาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 93.83

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มิถุนายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.26

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-20)

70.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พฤษภาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 91.50

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 98.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 91.50

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ม.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.90

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.94

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 4.56

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3399

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3399

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **