ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50250000-3400

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปทิตตา ตราชื่นต้อง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร 5337

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต และสังคมไทยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ การแพทย์แผนไทย ศิลปหัตถกรรม และดนตรี เป็นต้น ที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่บุคคลรุ่นหลัง ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้กับบุคคลรุ่นหลัง ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต เผยแพร่และแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตรวมถึงรวบรวมผลงานภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเขตดอนเมืองไว้เพื่อเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในอนาคตตลอดจนนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปเผยแพร่สู่สังคมได้

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต เผยแพร่และแสดงผลงานภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขต 2. เพื่อรวบรวมผลงานภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย 1. เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต จากการแสดงผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตจำนวน 100 คน 3. เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการได้นำภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปเผยแพร่สู่สังคมได้รวมทั้งอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่บุคคลรุ่นหลังต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-18)

100.00

18/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกทม. ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่ออนุมัติขอเบิกฯ -สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 92.78

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เตรียมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกทม. ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -รับรองข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาในเดือนมีนาคม 2563 -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตดอนเมือง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินเงินและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0906

ตัวชี้วัด : (02) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **