ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50250000-3401

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ บ้านหนังสือเป็นขุมคลังทางปัญญาของชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมที่มีความเคลื่อนไหวทางปัญญาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นกิจกรรมหลักของประชาชนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ในเชิงวิชาการ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง การบันเทิงผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย หัวใจสำคัญของบ้านหนังสือ คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บ้านหนังสือที่ดี ควรเป็นบ้านหนังสือที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องจัด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายเรียนรู้ เพื่อให้ครอบครัวเยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์เหมาะแก่ การนำไปใช้ในการดำรงชีวิตพัฒนาตนเอง ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ครอบครัว เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีการจัดตั้งบ้านหนังสือในชุมชนขึ้น จำนวน 12 แห่ง จึงสามารถตอบสนองให้เด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชนมาใช้บริการ เป็นแห่งเรียนรู้ในชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ประชาชนในเขตดอนเมือง 2 เพื่อส่งเสริมครอบครัว เยาวชน และประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าความรู้ 3 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว เยาวชนและประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดการ ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จำนวน 6 ครั้ง/ปี รวม 72 ครั้ง ให้กับบ้านหนังสือ 12 แห่ง ดังนี้ 1. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 7. บ้านหนังสือวังทอง 2. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 8. บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 3. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 9. บ้านหนังสือ นปอ. 4. บ้านหนังสือธนินทร 1 10. บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 5. บ้านหนังสือเปรมประชา 11. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 6. บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 12. บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) -ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตดอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) -ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตดอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) -ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตดอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-20)

60.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ออกไปก่อน -ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตดอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ออกไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 (ข้อ 31) ห้องสมุด- สาธารณะ ห้องสมุดชุมชนและบ้านหนังสือ -ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตดอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 -อาสาสมัครเบิกเงินชดเชยจากประกันสังคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ออกไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 (ข้อ 31) ห้องสมุด- สาธารณะ ห้องสมุดชุมชนและบ้านหนังสือ -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :--ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนมีนาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 จำนวน 12 แห่ง 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมรั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63, กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการจัดกรรมกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ออกไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อครั้งที่ 2 คิดเป็นระดับ 87.81

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนมกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร1 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อครั้งที่ 1 คิดเป็นระดับ 92.71

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือนธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 7.บ้านหนังสือวังทอง 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 9.บ้านหนังสือ นปอ. 4.บ้านหนังสือธนินทร1 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **